Informace pro pacienty

Preventivní prohlídky

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

Obsahem preventivní prohlídky je:

 • doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí
 • kontrola očkování proti tetanu
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově- hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
 • vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,
 • laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
  • orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce
  • vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku
  • vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech,
 • stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 4 písm. j) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje
 • u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce

Pojištěnec, který je dočasně práceneschopný, má ustanovením § 64 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, stanoveny tyto povinnosti:

 1. Ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti:
  1. Sdělit místo pobytu, na kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat, všechny své zaměstnavatele, zda je osobou samostatně výdělečně činnou nebo zahraničním zaměstnancem, registrujícího lékaře a kontakt na něho, pokud dočasnou pracovní neschopnost uznává jiný lékař.
  2. Doložit dobu, po kterou bude trvat oprava nebo pořízení nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky, pokud nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační pomůcky vykonávat práci.
  3. Předat písemné potvrzení OSSZ, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, má-li být pojištěnka uznána dočasně práceneschopnou z důvodu těhotenství a mateřství v době od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu do konce šestého týdne po porodu.
 2. Dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce, který zahrnuje:
  • Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a povinnost poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
  • Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.
  • Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby; dobu a rozsah vycházek stanoví ošetřující lékař na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
  • Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, pokud to zdravotní stav pojištěnce a léčebný režim nevylučuje.
  • Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.
 3. Hlásit ošetřujícímu lékaři změny údajů o dosavadní pojištěné činnosti a o zaměstnavateli/ích.
 4. Dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušné OSSZ ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti. Předložit lékaři OSSZ potřebné doklady a prokázat svou totožnost.
 5. Požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu na území ČR v době dočasné pracovní neschopnosti. Ke změně místa pobytu do ciziny je nutný předchozí písemný souhlas lékaře příslušné OSSZ; o souhlas OSSZ žádá pojištěnec. K žádosti musí doložit písemné vyjádření ošetřujícího lékaře.
 6. Povolení změny místa pobytu v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti oznámit předem písemně nebo jinak prokazatelně zaměstnavateli.
 7. Dostavit se do určeného termínu po ukončení ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče k ošetřujícímu lékaři ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti, případně si do určeného termínu sjednat jiný termín, pokud splnění této povinnosti brání vážné důvody.
 8. Odevzdat při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
 9. Předat neprodleně zaměstnavateli:
  • rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
  • potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti pro výplatu nemocenského za určité období,
  • rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
  • rozhodnutí o změně povolených vycházek nebo o změně místa pobytu v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.
 10. Umožnit příslušné OSSZ a v prvních 14 kalendářních dnech též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Při této kontrole je pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
 11. Oznámit příslušné OSSZ důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce; v prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti, pokud kontrolu provedl zaměstnavatel, je povinen oznámit tyto důvody též zaměstnavateli. Oznámení je povinen učinit nejpozději v pracovní den následující po dni kontroly, případně po dni, kdy se o ní dozvěděl.
 12. Podrobit se na výzvu OSSZ vyšetření zdravotního stavu lékařem OSSZ a vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které určí OSSZ.