Pro firmy - Pracovní lékařství

Od 1. dubna 2013 musí mít všichni zaměstnavatelé svého poskytovatele pracovně lékařských služeb, tj. svého smluvního lékaře. A to bez ohledu, zda se jedná o zaměstnavatele, který má jediného zaměstnance či pět set zaměstnanců. Jsme nestátní zdravotnické zařízení, zabývající se poskytováním pracovně lékařských služeb. Nabízíme pracovně lékařské služby, které jsou orientovány na potřeby klientů z řad podnikatelské, státní i neziskové sféry. Zajistíme Vám provádění povinných vstupních, periodických, výstupních, mimořádných a následných lékařských prohlídek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti, dle povinností daných příslušnými legislativními předpisy. Preventivní lékařské prohlídky provádíme v minimálním požadovaném rozsahu, nebo je možné nabídku prohlídek rozšířit při požadavku zaměstnavatele.

Co jsou Pracovně lékařské služby?

Při práci jsou často lidé vystaveni nepříznivým faktorům práce a pracovního prostředí, které se v běžném životě nevyskytují. Sledování účinků na zdraví je zajištěno prostřednictvím pracovně lékařských služeb (podle starší terminologie závodní preventivní, pracovně lékařská péče). Je to souhrn vstupních, preventivních, výstupních a dalších lékařských prohlídek a vyšetření (včetně speciálních vyšetření jako jsou biologické expoziční testy u práce s chemickými látkami, hodnocení stavu sluchového orgánu u práce v hluku apod.), která mají za úkol posoudit zdravotní schopnosti člověka před nástupem na dané pracoviště, odhalit počínající stádia rozvoje nemocí souvisejících s prací a zabránit dalšímu poškozování zdraví pracovníků z práce.

V případě rozvoje změn zdravotního stavu u pracovníka je nutno posoudit, zda tyto změny jsou v přímé souvislosti s pracovními podmínkami a výkonem pracovní činnosti a zda se nejedná o ohrožení nemocí z povolání. Kvalifikované a odpovědné posouzení zdravotní způsobilosti k práci na základě znalostí pracovního prostředí a dlouhodobých zkušeností s rozvojem nemocí z povolání má význam jak pro zaměstnavatele, zda dokáže odhalit rozvoj závažnějších poruch zdravotního stavu v brzkém stádiu, kdy ještě nemusí vzniknout ekonomické ztráty v souvislosti s hrazením dávek za rozvinutou nemoc z povolání, tak pro zaměstnance je to prevence vzniku nemocí a poškození zdraví z práce včetně určení rizikových faktorů nejčastějších obecných onemocnění, např. cukrovky, srdečních a cévních onemocnění, některých onkologických onemocnění.